• yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
အႏုပညာ႐ွင္ေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့၊ ခ်စ္ခင္တဲ့ အႏုပညာခ်စ္သူေတြ အခ်င္းခ်င္း မိမိခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္တဲ့ အႏုပညာ႐ွင္ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းကို ေ၀မွ်ဖလွယ္ႏိုင္ ရန္အတြက္ စီစဥ္ထားေသာေနရာေလး ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိႏွစ္သက္တဲ့ အႏုပညာ႐ွင္ေတြရဲ႕ Fan Club အျဖစ္၀င္ေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့၊ ခ်စ္ခင္တဲ့ အႏုပညာ႐ွင္ေတြကို အားေပးၾကတဲ့သူေတြကေတာ့
Artist အမည္     
MG53
soe lu
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
MG52
none
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
MG51
none
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
MG50
none
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
MG49
none
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
MG48
none
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
MG47
none
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
MG46
none
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
MG45
linzat
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
MG44
ဟိန္းထက္ဦး
Fan Club Member of  မ်ိဳးႀကီး
အႏုပညာ႐ွင္ေတြကို ခ်စ္တဲ့သူအခ်င္းခ်င္း မိတ္ေဆြဖြဲ႔ဖို႔အတြက္ Fan Club ၀င္ခ်င္ရင္   Register