• yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
  • yinkhonthan fm
 

ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္ Member Registration လုပ္ခဲ့စဥ္က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ e-mail ကိုသာ ႐ိုက္ထည့္ ေပးပါ။ ထိုအခါမွ ကၽြန္ေတာ့္တို႔က Password Change နည္းကို သင့္ e-mail ထံသို႔ျပန္၍ ပို႔လိုက္ ပါ့မယ္။ ထို Link မွတဆင့္ သင့္ရဲ႕ Password ကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

Your Email Address